ПОВІДОМЛЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами учасників
ТОВ «КУА «Опіка-Капітал»

№ 01-21-ОКС-2 від 15 лютого 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «СТРАХОВИЙ РЕЗЕРВ»

ТОВ «КУА «ОПІКА-КАПІТАЛ» , код ЄДРПОУ 33804530 (надалі – «КУА»), повідомляє про прийняте 15 лютого 2021 року рішення загальними зборами учасників про продовження строку діяльності ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «СТРАХОВИЙ РЕЗЕРВ», код ЄДРІСІ 2331624 (далі – «Фонд») на 10 років до 13 травня 2031 року.

У зв’язку із прийнятим рішенням про продовження строку діяльності Фонду ТОВ «КУА «ОПІКА-КАПІТАЛ», що було прийняте на підставі положень частини 2 статті 7 Закону України «Про інститути спільного інвестування» № 5080-VI від 05.07.2012 року, здійснює обов’язковий вику інвестиційних сертифікатів (надалі – «ІС») Фонду в його учасників, які не згодні з рішенням про продовження строку діяльності Фонду. Викуп ІС Фонду здійснюється у нижченаведеному порядку.

Місце подання заявок про викуп ІС (далі – «Заявка»).

Заявка подається особисто або надсилається поштою за адресою: Україна, 03056, місто Київ, вулиця Борщагівська, будинок 145.

Перелік документів, які необхідно подати для викупу ІС та здійснення розрахунків з учасниками.

для фізичних осіб:

  • два примірники заявки на викуп ІС за формою, наведеною у додатку 7 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішення НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338;
  • довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду;
  • паспорт учасника Фонду чи фотокопію паспорту, засвідчену підписом учасника Фонду, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом або пред’являються уповноваженою особою учасника Фонду;
  • довідку про присвоєння учаснику Фонду ідентифікаційного номеру платника податків чи засвідчену підписом учасника Фонду фотокопію такої довідки, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом.

для юридичних осіб:

  • два примірника Заявки, яка оформлена та підписана керівником учасника Фонду (уповноваженою ним особою) за формою, наведеною у додатку 8 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішення НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338. Підпис керівника (уповноваженої особи) фонду повинен бути засвідчений печаткою такого учасника;
  • довідку від юридичної особи, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду;
  • паспорт керівника учасника Фонду (уповноваженої особи) чи фотокопію паспорту, засвідчену підписом керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду у разі, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом;
  • оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення заходів з ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
  • засвідчені документи згідно вимог законодавства, що підтверджують повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду (наказ, протокол про призначення (обрання) керівника або довіреність.

Заявка на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій формі або оформлені не належним чином не розглядаються.

Розрахункова вартість ІС, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками.

Викуп ІС Фонду здійснюється у порядку, встановленому нормативно-правовим актом НКЦПФР, що регулює порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів ІС, за розрахунковою вартістю станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду. При цьому кількість ІС, які викуповується в учасника, не може перевищувати кількості ІС, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.

Дата початку та закінчення приймання заявок від учасників.

Заявки приймаються протягом 3 (трьох) місяців з дня прийняття рішення загальними зборами КУА про продовження строку діяльності Фонду.

Дата початку приймання заявок від учасників Фонду з 15 лютого 2021 року.

Дата закінчення приймання заявок від учасників Фонду – 15 травня 2021 року.

Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки.

У разі недостатності грошових коштів для виплати учасникам Фонду, КУА забезпечує продаж активів Фонду. Строк реалізації активів Фонду для здійснення викупу його ІС не повинен перевищувати 3 (трьох) календарних місяців з дати закінчення приймання Заявок.

Строк проведення розрахунків за викуплені ІС не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду. Розрахунки здійснюються шляхом безготівкового переказу на рахунок, зазначений у Заявці.

Затвердження про депонування коштів у банківській установі, що учасник подав заявку з метою викупу його ІС, але не звернувся за розрахунками у встановлені строки.

У разі, якщо особа, яка відповідно до заявки про викуп передала емітенту ІС і не звернулася за отриманням коштів у встановлений строк, ТОВ «КУА «ОПІКА-КАПІТАЛ» зобов’язане протягом 10 (десять) робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснити депонування таких коштів у порядку, визначеному нормативно-правовими актами НКЦПФР. Про депонування коштів та місце їх отримання, учасники, що не отримали належні їм кошти повідомляються письмово протягом 3 (трьох) робочих днів з дати депонування.

Комментарии закрыты.