Архивы за месяц: Август 2022

ПОВІДОМЛЕННЯ про зміни у проекті порядку денного річних Загальних зборів учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФРЕЯ» (надалі за текстом –АТ «ЗНВКІФ «ФРЕЯ», Фонд), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41755813, місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 38Б, офіс 11.

Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 30 серпня 2022 року річних Загальних зборів АТ «ЗНВКІФ «ФРЕЯ» до питань проєкту порядку денного яких внесено зміни з урахуванням пропозицій, наданої акціонером!

Наглядовою радою АТ «ЗНВКІФ «ФРЕЯ» 25 липня 2022 року прийнято рішення про скликання річних  Загальних зборів учасників та дистанційне їх проведення.

30 серпня 2022 року – дата дистанційного проведення річних загальних зборів учасників АТ «ЗНВКІФ «ФРЕЯ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами та доповненнями.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ

  • Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів у складі Фідзіни Тараса Валерійовича.

Проект рішення:

Обрати Членів лічильної комісії для підрахунку голосів у складі Фідзіни Тараса Валерійовича.

  • Про обрання Головуючим річних загальних зборів учасників Фонду Штейнгауза Дмитра Олександровича, про обрання Секретарем річних загальних зборів учасників Фонду Френкеля Юрія Даниловича.

Проект рішення:

Обрати Головуючим річних загальних зборів учасників Фонду Штейнгауза Дмитра Олександровича. Обрати Секретарем річних загальних зборів учасників Фонду Френкеля Юрія Даниловича.

  • Про затвердження річного звіту Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Опіка-Капітал» про діяльність Фонду за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Опіка-Капітал» про діяльність Фонду за 2021 рік.

  • Про затвердження річного звіту АТ «ЗНВКІФ «ФРЕЯ»  за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт АТ «ЗНВКІФ «ФРЕЯ»  за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

  • Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення:

Рішення про виплату дивідендів не приймати.

  • Про затвердження звіту Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ФРЕЯ» за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ФРЕЯ» за 2021 рік.

  • Про обрання переможця конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЗНВКІФ «ФРЕЯ».

Проект рішення:   

Затвердити результати конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЗНВКІФ «ФРЕЯ»  та обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ІМОНА-АУДИТ» (ЄДРПОУ: 23500277) переможцем конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЗНВКІФ «ФРЕЯ».

  • Про затвердження умов договору про аудиторське обслуговування з Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ІМОНА-АУДИТ» (ЄДРПОУ: 23500277) та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору про аудиторське обслуговування та договорів про внесення змін до зазначеного договору.

Проект рішення:

  1. Затвердити умови договору про аудиторське обслуговування з Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ІМОНА-АУДИТ» (ЄДРПОУ: 23500277);
  2. Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю Компанії з управління активами «Опіка-Капітал» Куришко М.А., на підписання договору про аудиторське обслуговування та договорів про внесення змін  до зазначеного договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ІМОНА-АУДИТ» (ЄДРПОУ: 23500277).

25 липня 2022 року — дата складення переліку учасників, які мають право на участь у річних Загальних зборах.

Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему України: 15 серпня 2022 року.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 30 серпня 2022 року.

Адреса сторінки http://opikacapital.com.ua/ на вебсайті ТОВ «КУА «ОПІКА-КАПІТАЛ» http://opikacapital.com.ua/, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.

Порядок ознайомлення учасників з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу Фонду, відповідальну за порядок ознайомлення учасників з документами, контактний номер телефону такої особи:

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Фонд надає учасникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів учаснику на його запит засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: opeka_capital@ukr.net

Запит учасника на ознайомлення з матеріалами (документами), необхідними учасникам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти opeka_capital@ukr.net .У разі отримання належним чином оформленого запиту від учасника, особа, відповідальна за ознайомлення учасників з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти учасника, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

АТ «ЗНВКІФ «ФРЕЯ» до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються учасниками на адресу електронної пошти opeka_capital@ukr.net із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). АТ «ЗНВКІФ «ФРЕЯ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити учасників направляються на адресу електронної пошти учасників, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення учасників Фонду з документами: Фіздіна Тарас Валерійович, телефон (+38(050)-154-09-69).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена учасникам у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти opeka_capital@ukr.net.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

Реєстрація учасників (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів (учасників), які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників учасників, які підписали бюлетені. Всі учасники, які подали хоча б один бюлетень (для кумулятивного голосування та бюлетень для голосування з інших питань) для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику учасника лише у разі відсутності інформації про учасників в переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у Загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на Загальних зборах завершується до 18 години 30 серпня 2022 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Фонду не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення Загальних зборів учасників корпоративного фонду. Кількість голосів учасника в бюлетені для голосування зазначається учасником на підставі даних, отриманих учасником від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції фонду.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

 Голосування на загальних зборах здійснюється шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Фонду. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

 Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, а для питань, що передбачають кумулятивне голосування виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником учасника, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника учасника або їх належним чином засвідчені копії.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису учасника (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Фонду, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

 Представником учасника на Загальних зборах може бути фізична особа. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції фонду на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції фонду, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Голова  Наглядової ради

AT  «ЗНВКІФ«ФРЕЯ»                                          Д. О. Штейнгауз