Архивы за месяц: Январь 2020

Календарний план емітента

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ФОНДУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФРОНТЛАЙН»

код за ЄДРПОУ 38901688, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 38Б, оф. 11.

(надалі – «Фонд»)

Повідомляємо, що «30» січня 2020 року о 13.00 годині за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 38Б, оф. 11, відбудуться позачергові загальні збори Фонду (далі – «загальні збори»).

Реєстрація учасників корпоративного фонду (їхніх представників) відбудеться в день проведення позачергових загальних зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації учасників корпоративного фонду: 12:30 год., закінчення реєстрації: 12:55год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 січня 2020 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії.

Рішення: «Обрати Лічильну комісію загальних зборів, призначених на 30.01.2020р., у наступному складі:  Волков Артем Андрійович — голова Лічильної комісії; Заботіна Юлія Романівна — , член Лічильної комісії.»

2. Про затвердження нової редакції статуту корпоративного фонду.

Рішення: «Затвердити зміни до статуту корпоративного фонду шляхом викладення останнього у вигляді нової редакції у зв’язку з приведенням до норм чинного законодавства.»

3. Про припинення дії Договору на управління активами №18/10/19-01 від 18 жовтня 2019 року.

Рішення: «Припинити з 29 січня 2020 року включно, діюДоговору на управління активами №18/10/19-01 від 18 жовтня 2019 року у зв’язку з необхідністю в затвердженні договору про управління активами з Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активам «Опіка-Капітал» в новій редакції.»

4. Про затвердження Договору на управління активами №30/01/20-01 від 30 січня 2020 року.

Рішення: «З виникненням необхідності у внесенні зміни до Договору на управління активами №18/10/19-01 від 18 жовтня 2019 року та зменшенням додатків до даного договору, було прийнято рішення про викладенням даного договору в новій редакції, шляхом припинення дії Договору на управління активами №30/01/20-01 від 30 січня 2020 року та затвердженням нового Договору на управління активами №30/01/20-01 від 30 січня 2020 року без зміни компанії з управління активами.»

5. Про доручення Наглядовій раді Фонду на вчинення відповідних дій.

Рішення: «Наглядовій раді Фонду вчинити направлені дії на розірвання раніше укладеного Договору на управління активами №18/10/19-01 від 18 жовтня 2019 року у зв’язку з викладенням даного договору в новій редакції та відповідно укласти Договір на управління активами №30/01/20-01 від 30 січня 2020 року, а також вчини направлені дії на проведення державної реєстрації змін до установчих документів Фонду, в органах державної реєстрації (із можливістю залучення третіх осіб).».

Для реєстрації та участі у позачергових загальних зборах учаснику корпоративного фонду необхідно надати документ, що посвідчує особу. Відомості документу, що посвідчує особу учасника корпоративного фонду мають відповідати відомостям про такий документ, які зазначені у переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах. Представнику учасника корпоративного фонду необхідно надати довіреність з відповідними повноваженнями, посвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу представника.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення учасників корпоративного фонду з документами – Голова Наглядової ради Чуніхін Юрій Митрофанович. Телефон для довідок: (044) 257-05-32.

Після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, учасники корпоративного фонду мають право:

1.     Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного здійснюється за місцезнаходженням Фонду за письмовою заявою на ім’я Голови Наглядової ради Чуніхіна Юрія Митрофановича у робочі дні з 10-00 до 15-00 год., а також у день проведення позачергових загальних зборів у місці їх проведення.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, учасник корпоративного фонду має надіслати заяву цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Фонду або надати особисто (в особі представника за довіреністю), яка повинна містити:

—   П.І.Б. (найменування) учасника корпоративного фонду, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону;

—   інформацію про кількість, тип та/або клас належних учаснику акцій корпоративного фонду;

—   перелік матеріалів з якими учасник корпоративного фонду бажає ознайомитись під час підготовки до загальних зборів.

До заяви обов’язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання такої заяви.

2.     Отримати письмові відповіді на письмові запитання учасників корпоративного фонду щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для отримання письмової відповіді щодо питань, включених до порядку денного до дати проведення загальних зборів учасник корпоративного фонду має надіслати письмовий запит цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Фонду, який повинен містити:

—   П.І.Б. (найменування) учасника корпоративного фонду, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону;

—   інформацію про кількість, тип та/або клас належних учасника акцій корпоративного фонду;

—   запитувану інформацію щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

До запиту обов’язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання запиту.

3.     Позачергові загальні збори скликаються відповідно до п.1 ч.1 ст. 30 ЗУ «Про інститути спільного інвестування». Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного: відповідно до зазначеної статті, учасники корпоративного фонду не можуть внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів та/або рішень.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником учасника корпоративного фонду на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Фонду та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших учасників корпоративного фонду на загальних зборах.

Учасник корпоративного фонду має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Учасник корпоративного фонду має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Фонду.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Для реєстрації представника учасника корпоративного фонду за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишаться в матеріалах загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Учасник корпоративного фонду має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Учасник корпоративного фонду має право у будь-який час до закінчення реєстрації учасників корпоративного фонду відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у загальних зборах, який видав довіреність, замість свого представника.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 11.01.2020 р.,  загальна кількість акцій корпоративного фонду становить 2 000 000 000 (два мільярда) штук, кількість голосуючих акцій становить 101 932 916 (сто один мільйон дев’ятсот тридцять дві тисячі дев’ятсот шістнадцять) штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://opikacapital.com.ua/

Наглядова рада Фонду