Архивы за месяц: Июль 2022

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФРЕЯ»

Повідомлення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

Затверджено Наглядовою радою АТ «ФРЕЯ», протокол № 15 від 30.06.2022 р

Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФРЕЯ» (далі – Фонд) від імені та в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Опіка-Капітал» (далі – Товариство) запрошує аудиторські фірми для участі у конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Фонду (далі – Конкурс).

До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Документація з проведення Конкурсу надається усім бажаючим аудиторським фірмам у електронному вигляді на запит. Контактна особа: Куришко Микола Анатолійович, (044) 257-05-32, opeka_capital@ukr.net

 1. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:
  1. Аудит фінансової звітності Фонду, складеної відповідно до МСФЗ за рік (далі – Фінансова Звітність) відповідно до вимог чинного законодавства, а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту (далі – МСА), з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
  2. Термін випуску звітності до «01» вересня 2022 року*.
 2. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію. Строк дії цінових пропозицій повинен бути не менше ніж 90 днів з дати їх подання.
 3. У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які:
  1. відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII до Аудиторів, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
  2. включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
  3. у яких за попередній річний звітний період сума винагороди, отримана від кожного підприємства, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.
  4. не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству.
 4. Для участі у Конкурсі необхідно подати наступні документи:
  1. Цінову пропозицію (вартості надання послуг, зазначених в Завданні з обов’язкового аудиту фінансової звітності); умови оплати (100% авансування; часткова оплата до та після надання послуг; залежність вартості від курсових коливань), розрахунок вартості послуг, графік проведення аудиту; інформацію щодо строку, протягом якого цінова пропозиція вважається дійсною.
  2. Відомості щодо структури власності аудиторської фірми, яка містить перелік учасників, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, найменування, країна резидентства, місцезнаходження.
  3. Інформація про команду аудиторів, яка використовується в роботі: загальна кількість співробітників, докладний опис запропонованого складу аудиторів, які будуть проводити аудит, кваліфікації та досвіду (надати копії передбачених законодавством України підтверджуючих документів, сертифікатів).
  4. Документи, які підтверджують, що сума винагороди аудиторської фірми, отриманої за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.
  5. Копія Статуту в останній (діючій) редакції або інший установчий документ.
  6. Копію рішення засновників про створення юридичної особи, в разі здійснення діяльності на підставі модельного статуту.
  7. Копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо є його платником).
  8. Копія Свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо є його платником).
  9. Витяг з ЄДРПОУ, оформлений відповідного до вимог чинного законодавства.
  10. Копію чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства.
  11. Копія Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг.
  12. Проект договору про надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності;
  13. Документ, який визначає повноваження особи на підписання договору (протокол зборів про призначення директором, наказ про виконання обов’язків директора, довіреність тощо).
 5. Графік проведення Конкурсу

Терміни подачі цінових пропозицій електронною поштою до 14.07.2022 включно на електронну адресу: opeka_capital@ukr.net

Інформування переможця Конкурсу здійснюється після затвердження результатів Конкурсу Загальними зборами акціонерів Фонду засобами електронної пошти.

Оприлюднення результатів конкурсу відбудеться на офіційному сайті Товариства.

Контактна особа: Куришко Микола Анатолійович, (044) 257-05-32, opeka_capital@ukr.net

Заздалегідь вдячні за Вашу зацікавленість щодо участі у Конкурсі.

* У разі продовження дії воєнного стану термін випуску звітності може бути змінений за рішенням Наглядової ради Фонду