admin

Річна фінансова звітність АТ «ФРЕЯ» та звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності станом на 31.12.2022

ПОВІДОМЛЕННЯ про зміни у проекті порядку денного річних Загальних зборів учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФРЕЯ» (надалі за текстом –АТ «ЗНВКІФ «ФРЕЯ», Фонд), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41755813, місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 38Б, офіс 11.

Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 30 серпня 2022 року річних Загальних зборів АТ «ЗНВКІФ «ФРЕЯ» до питань проєкту порядку денного яких внесено зміни з урахуванням пропозицій, наданої акціонером!

Наглядовою радою АТ «ЗНВКІФ «ФРЕЯ» 25 липня 2022 року прийнято рішення про скликання річних  Загальних зборів учасників та дистанційне їх проведення.

30 серпня 2022 року – дата дистанційного проведення річних загальних зборів учасників АТ «ЗНВКІФ «ФРЕЯ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами та доповненнями.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ

 • Про обрання Членів Лічильної комісії для підрахунку голосів у складі Фідзіни Тараса Валерійовича.

Проект рішення:

Обрати Членів лічильної комісії для підрахунку голосів у складі Фідзіни Тараса Валерійовича.

 • Про обрання Головуючим річних загальних зборів учасників Фонду Штейнгауза Дмитра Олександровича, про обрання Секретарем річних загальних зборів учасників Фонду Френкеля Юрія Даниловича.

Проект рішення:

Обрати Головуючим річних загальних зборів учасників Фонду Штейнгауза Дмитра Олександровича. Обрати Секретарем річних загальних зборів учасників Фонду Френкеля Юрія Даниловича.

 • Про затвердження річного звіту Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Опіка-Капітал» про діяльність Фонду за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Опіка-Капітал» про діяльність Фонду за 2021 рік.

 • Про затвердження річного звіту АТ «ЗНВКІФ «ФРЕЯ»  за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт АТ «ЗНВКІФ «ФРЕЯ»  за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

 • Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення:

Рішення про виплату дивідендів не приймати.

 • Про затвердження звіту Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ФРЕЯ» за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ФРЕЯ» за 2021 рік.

 • Про обрання переможця конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЗНВКІФ «ФРЕЯ».

Проект рішення:   

Затвердити результати конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЗНВКІФ «ФРЕЯ»  та обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ІМОНА-АУДИТ» (ЄДРПОУ: 23500277) переможцем конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЗНВКІФ «ФРЕЯ».

 • Про затвердження умов договору про аудиторське обслуговування з Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ІМОНА-АУДИТ» (ЄДРПОУ: 23500277) та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору про аудиторське обслуговування та договорів про внесення змін до зазначеного договору.

Проект рішення:

 1. Затвердити умови договору про аудиторське обслуговування з Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ІМОНА-АУДИТ» (ЄДРПОУ: 23500277);
 2. Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю Компанії з управління активами «Опіка-Капітал» Куришко М.А., на підписання договору про аудиторське обслуговування та договорів про внесення змін  до зазначеного договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ІМОНА-АУДИТ» (ЄДРПОУ: 23500277).

25 липня 2022 року — дата складення переліку учасників, які мають право на участь у річних Загальних зборах.

Дата надсилання Центральним депозитарієм бюлетенів для голосування через депозитарну систему України: 15 серпня 2022 року.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 30 серпня 2022 року.

Адреса сторінки http://opikacapital.com.ua/ на вебсайті ТОВ «КУА «ОПІКА-КАПІТАЛ» http://opikacapital.com.ua/, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.

Порядок ознайомлення учасників з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу Фонду, відповідальну за порядок ознайомлення учасників з документами, контактний номер телефону такої особи:

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Фонд надає учасникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів учаснику на його запит засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: opeka_capital@ukr.net

Запит учасника на ознайомлення з матеріалами (документами), необхідними учасникам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти opeka_capital@ukr.net .У разі отримання належним чином оформленого запиту від учасника, особа, відповідальна за ознайомлення учасників з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти учасника, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

АТ «ЗНВКІФ «ФРЕЯ» до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання учасників щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються учасниками на адресу електронної пошти opeka_capital@ukr.net із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). АТ «ЗНВКІФ «ФРЕЯ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити учасників направляються на адресу електронної пошти учасників, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення учасників Фонду з документами: Фіздіна Тарас Валерійович, телефон (+38(050)-154-09-69).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена учасникам у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти opeka_capital@ukr.net.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

Реєстрація учасників (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів (учасників), які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників учасників, які підписали бюлетені. Всі учасники, які подали хоча б один бюлетень (для кумулятивного голосування та бюлетень для голосування з інших питань) для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику учасника лише у разі відсутності інформації про учасників в переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у Загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на Загальних зборах завершується до 18 години 30 серпня 2022 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Фонду не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення Загальних зборів учасників корпоративного фонду. Кількість голосів учасника в бюлетені для голосування зазначається учасником на підставі даних, отриманих учасником від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції фонду.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

 Голосування на загальних зборах здійснюється шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Фонду. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

 Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, а для питань, що передбачають кумулятивне голосування виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником учасника, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника учасника або їх належним чином засвідчені копії.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису учасника (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Фонду, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

 Представником учасника на Загальних зборах може бути фізична особа. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції фонду на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції фонду, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Голова  Наглядової ради

AT  «ЗНВКІФ«ФРЕЯ»                                          Д. О. Штейнгауз

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФРЕЯ»

Повідомлення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

Затверджено Наглядовою радою АТ «ФРЕЯ», протокол № 15 від 30.06.2022 р

Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФРЕЯ» (далі – Фонд) від імені та в інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Опіка-Капітал» (далі – Товариство) запрошує аудиторські фірми для участі у конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Фонду (далі – Конкурс).

До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Документація з проведення Конкурсу надається усім бажаючим аудиторським фірмам у електронному вигляді на запит. Контактна особа: Куришко Микола Анатолійович, (044) 257-05-32, opeka_capital@ukr.net

 1. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:
  1. Аудит фінансової звітності Фонду, складеної відповідно до МСФЗ за рік (далі – Фінансова Звітність) відповідно до вимог чинного законодавства, а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту (далі – МСА), з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
  2. Термін випуску звітності до «01» вересня 2022 року*.
 2. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію. Строк дії цінових пропозицій повинен бути не менше ніж 90 днів з дати їх подання.
 3. У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які:
  1. відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII до Аудиторів, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
  2. включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
  3. у яких за попередній річний звітний період сума винагороди, отримана від кожного підприємства, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.
  4. не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству.
 4. Для участі у Конкурсі необхідно подати наступні документи:
  1. Цінову пропозицію (вартості надання послуг, зазначених в Завданні з обов’язкового аудиту фінансової звітності); умови оплати (100% авансування; часткова оплата до та після надання послуг; залежність вартості від курсових коливань), розрахунок вартості послуг, графік проведення аудиту; інформацію щодо строку, протягом якого цінова пропозиція вважається дійсною.
  2. Відомості щодо структури власності аудиторської фірми, яка містить перелік учасників, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, найменування, країна резидентства, місцезнаходження.
  3. Інформація про команду аудиторів, яка використовується в роботі: загальна кількість співробітників, докладний опис запропонованого складу аудиторів, які будуть проводити аудит, кваліфікації та досвіду (надати копії передбачених законодавством України підтверджуючих документів, сертифікатів).
  4. Документи, які підтверджують, що сума винагороди аудиторської фірми, отриманої за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.
  5. Копія Статуту в останній (діючій) редакції або інший установчий документ.
  6. Копію рішення засновників про створення юридичної особи, в разі здійснення діяльності на підставі модельного статуту.
  7. Копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо є його платником).
  8. Копія Свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо є його платником).
  9. Витяг з ЄДРПОУ, оформлений відповідного до вимог чинного законодавства.
  10. Копію чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства.
  11. Копія Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг.
  12. Проект договору про надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності;
  13. Документ, який визначає повноваження особи на підписання договору (протокол зборів про призначення директором, наказ про виконання обов’язків директора, довіреність тощо).
 5. Графік проведення Конкурсу

Терміни подачі цінових пропозицій електронною поштою до 14.07.2022 включно на електронну адресу: opeka_capital@ukr.net

Інформування переможця Конкурсу здійснюється після затвердження результатів Конкурсу Загальними зборами акціонерів Фонду засобами електронної пошти.

Оприлюднення результатів конкурсу відбудеться на офіційному сайті Товариства.

Контактна особа: Куришко Микола Анатолійович, (044) 257-05-32, opeka_capital@ukr.net

Заздалегідь вдячні за Вашу зацікавленість щодо участі у Конкурсі.

* У разі продовження дії воєнного стану термін випуску звітності може бути змінений за рішенням Наглядової ради Фонду

Аудиторські висновки за 2020 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік

ПОВІДОМЛЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами учасників
ТОВ «КУА «Опіка-Капітал»

№ 01-21-ОКС-2 від 15 лютого 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «СТРАХОВИЙ РЕЗЕРВ»

ТОВ «КУА «ОПІКА-КАПІТАЛ» , код ЄДРПОУ 33804530 (надалі – «КУА»), повідомляє про прийняте 15 лютого 2021 року рішення загальними зборами учасників про продовження строку діяльності ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «СТРАХОВИЙ РЕЗЕРВ», код ЄДРІСІ 2331624 (далі – «Фонд») на 10 років до 13 травня 2031 року.

У зв’язку із прийнятим рішенням про продовження строку діяльності Фонду ТОВ «КУА «ОПІКА-КАПІТАЛ», що було прийняте на підставі положень частини 2 статті 7 Закону України «Про інститути спільного інвестування» № 5080-VI від 05.07.2012 року, здійснює обов’язковий вику інвестиційних сертифікатів (надалі – «ІС») Фонду в його учасників, які не згодні з рішенням про продовження строку діяльності Фонду. Викуп ІС Фонду здійснюється у нижченаведеному порядку.

Місце подання заявок про викуп ІС (далі – «Заявка»).

Заявка подається особисто або надсилається поштою за адресою: Україна, 03056, місто Київ, вулиця Борщагівська, будинок 145.

Перелік документів, які необхідно подати для викупу ІС та здійснення розрахунків з учасниками.

для фізичних осіб:

 • два примірники заявки на викуп ІС за формою, наведеною у додатку 7 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішення НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338;
 • довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду;
 • паспорт учасника Фонду чи фотокопію паспорту, засвідчену підписом учасника Фонду, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом або пред’являються уповноваженою особою учасника Фонду;
 • довідку про присвоєння учаснику Фонду ідентифікаційного номеру платника податків чи засвідчену підписом учасника Фонду фотокопію такої довідки, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом.

для юридичних осіб:

 • два примірника Заявки, яка оформлена та підписана керівником учасника Фонду (уповноваженою ним особою) за формою, наведеною у додатку 8 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішення НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338. Підпис керівника (уповноваженої особи) фонду повинен бути засвідчений печаткою такого учасника;
 • довідку від юридичної особи, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду;
 • паспорт керівника учасника Фонду (уповноваженої особи) чи фотокопію паспорту, засвідчену підписом керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду у разі, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом;
 • оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення заходів з ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 • засвідчені документи згідно вимог законодавства, що підтверджують повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду (наказ, протокол про призначення (обрання) керівника або довіреність.

Заявка на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій формі або оформлені не належним чином не розглядаються.

Розрахункова вартість ІС, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками.

Викуп ІС Фонду здійснюється у порядку, встановленому нормативно-правовим актом НКЦПФР, що регулює порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів ІС, за розрахунковою вартістю станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду. При цьому кількість ІС, які викуповується в учасника, не може перевищувати кількості ІС, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.

Дата початку та закінчення приймання заявок від учасників.

Заявки приймаються протягом 3 (трьох) місяців з дня прийняття рішення загальними зборами КУА про продовження строку діяльності Фонду.

Дата початку приймання заявок від учасників Фонду з 15 лютого 2021 року.

Дата закінчення приймання заявок від учасників Фонду – 15 травня 2021 року.

Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки.

У разі недостатності грошових коштів для виплати учасникам Фонду, КУА забезпечує продаж активів Фонду. Строк реалізації активів Фонду для здійснення викупу його ІС не повинен перевищувати 3 (трьох) календарних місяців з дати закінчення приймання Заявок.

Строк проведення розрахунків за викуплені ІС не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду. Розрахунки здійснюються шляхом безготівкового переказу на рахунок, зазначений у Заявці.

Затвердження про депонування коштів у банківській установі, що учасник подав заявку з метою викупу його ІС, але не звернувся за розрахунками у встановлені строки.

У разі, якщо особа, яка відповідно до заявки про викуп передала емітенту ІС і не звернулася за отриманням коштів у встановлений строк, ТОВ «КУА «ОПІКА-КАПІТАЛ» зобов’язане протягом 10 (десять) робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснити депонування таких коштів у порядку, визначеному нормативно-правовими актами НКЦПФР. Про депонування коштів та місце їх отримання, учасники, що не отримали належні їм кошти повідомляються письмово протягом 3 (трьох) робочих днів з дати депонування.

Календарний план 2021 рік

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФРОНТЛАЙН»

розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на веб-сайті ТОВ «КУА «ОПІКА-КАПІТАЛ» інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації на 2021 рік

№ з/п Склад інформації Строк розміщення інформації
  Регулярна річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік до 30.04.2021
  Річна фінансова звітність за 2020 рік до 30.04.2021
  Аудиторський висновок за 2020 рік до 30.04.2021
  Проміжна інформація про емітента за 4 квартал 2019 року — не пізніше 30.01.2021; за 1 квартал 2021 року — не пізніше 30.04.2021; за 2 квартал 2021 року — не пізніше 30.07.2021; за 3 квартал 2021 року — не пізніше 30.10.2021
  Проміжна фінансова звітність за 1 квартал 2021 року — не пізніше 30.04.2021; за 2 квартал 2021 року — не пізніше 30.07.2021; за 3 квартал 2021 року — не пізніше 30.10.2021
  Повідомлення про проведення річних загальних зборів не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня їх проведення.
  Річні загальні збори не пізніше 30.04.2021
  Інша інформація, яка потребує оприлюднення відповідно до законодавства та щодо якої емітент може передбачити дату оприлюднення у строки встановлені чинним законодавством

ПОВІДОМЛЕННЯ

про продовження строку розрахунків з Учасниками

ПАЙОВОГОЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ФОНД» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОПІКА-КАПІТАЛ»

Згідно з п.2 розділу ІІІ Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 року №2605 розрахунки з учасниками фонду розпочинаються з дати, визначеної ліквідаційною комісією, зазначеної у Повідомленні про розрахунки. У разі зміни дати початку розрахунків з учасниками фонду ліквідаційна комісія не пізніше трьох робочих днів до дати початку таких розрахунків з учасниками Фонду зобов’язана повідомити останніх шляхом надсилання відповідних повідомлень поштою або особистого вручення.

Станом на 03.12.2020 року Фонд перебуває на стадії «реалізації активів» після завершення якої відбудуться розрахунки з Учасниками Фонду.

Активи Фонду містять цінні папери щодо яких застосовано обмеження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) та цінні папери Українських емітентів, що перебувають у стадії ліквідації. На жаль на сьогодні законодавчо не вирішено дану проблему, тим самим Ліквідаційна комісія Фонду не в змозі забезпечити повний продаж активів Фонду для проведення розрахунків з Учасниками Фонду у визначені строки. Ліквідаційна комісія Фонду звернулася до Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу, як до саморегулівної недержавної організації, якій законодавчо делеговано частку своїх повноважень за для підтримання звернення Ліквідаційної комісії Фонду до Комісії з приводу зняття обмежень з цінних паперів застосованих Комісією. Лишається невизначеним питання щодо реалізації цінних паперів Українських емітентів які вже довгий час перебуваються у стадії ліквідації, оскільки нормативно правовими актами Українського законодавства  визначено, що реалізації або переоцінка відповідних цінних паперів можлива лише після завершення процедури ліквідації емітентів.

З огляду на вище наведену інформацію та керуючись чинним законодавством України на засіданні Ліквідаційної комісії було прийнято рішення щодо визначення нового строку для здійснення розрахунків з Учасниками Фонду з 03.01.2022 року по 24.01.2022 року. Також вкотре повідомляємо, що Ліквідаційна комісія Фонду звертає увагу на те , що всі строки, вказані в цьому повідомленні, можуть бути змінені за умови відповідного рішення Ліквідаційної комісії Фонду. Повідомлення Учасників Фонду про зміни вищевказаних строків здійснюється шляхом направлення або особистого вручення даного повідомлення не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про зміну строків, також відповідна інформація розміщується на сайті за посиланням .

ДОДАТКИ:

 1. належним чином засвідчена копія Протоколу засідання Ліквідаційної комісії Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Кепітал девелопмент фонд» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Опіка-Капітал»  № б/н від 03.12.20 року.

Аудиторський висновок за 2019 рік