Без рубрики

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ФОНДУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФРОНТЛАЙН»

код за ЄДРПОУ 38901688, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 38Б, оф. 11.

(надалі – «Фонд»)

Повідомляємо, що «30» січня 2020 року о 13.00 годині за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 38Б, оф. 11, відбудуться позачергові загальні збори Фонду (далі – «загальні збори»).

Реєстрація учасників корпоративного фонду (їхніх представників) відбудеться в день проведення позачергових загальних зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації учасників корпоративного фонду: 12:30 год., закінчення реєстрації: 12:55год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 січня 2020 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії.

Рішення: «Обрати Лічильну комісію загальних зборів, призначених на 30.01.2020р., у наступному складі:  Волков Артем Андрійович — голова Лічильної комісії; Заботіна Юлія Романівна — , член Лічильної комісії.»

2. Про затвердження нової редакції статуту корпоративного фонду.

Рішення: «Затвердити зміни до статуту корпоративного фонду шляхом викладення останнього у вигляді нової редакції у зв’язку з приведенням до норм чинного законодавства.»

3. Про припинення дії Договору на управління активами №18/10/19-01 від 18 жовтня 2019 року.

Рішення: «Припинити з 29 січня 2020 року включно, діюДоговору на управління активами №18/10/19-01 від 18 жовтня 2019 року у зв’язку з необхідністю в затвердженні договору про управління активами з Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активам «Опіка-Капітал» в новій редакції.»

4. Про затвердження Договору на управління активами №30/01/20-01 від 30 січня 2020 року.

Рішення: «З виникненням необхідності у внесенні зміни до Договору на управління активами №18/10/19-01 від 18 жовтня 2019 року та зменшенням додатків до даного договору, було прийнято рішення про викладенням даного договору в новій редакції, шляхом припинення дії Договору на управління активами №30/01/20-01 від 30 січня 2020 року та затвердженням нового Договору на управління активами №30/01/20-01 від 30 січня 2020 року без зміни компанії з управління активами.»

5. Про доручення Наглядовій раді Фонду на вчинення відповідних дій.

Рішення: «Наглядовій раді Фонду вчинити направлені дії на розірвання раніше укладеного Договору на управління активами №18/10/19-01 від 18 жовтня 2019 року у зв’язку з викладенням даного договору в новій редакції та відповідно укласти Договір на управління активами №30/01/20-01 від 30 січня 2020 року, а також вчини направлені дії на проведення державної реєстрації змін до установчих документів Фонду, в органах державної реєстрації (із можливістю залучення третіх осіб).».

Для реєстрації та участі у позачергових загальних зборах учаснику корпоративного фонду необхідно надати документ, що посвідчує особу. Відомості документу, що посвідчує особу учасника корпоративного фонду мають відповідати відомостям про такий документ, які зазначені у переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах. Представнику учасника корпоративного фонду необхідно надати довіреність з відповідними повноваженнями, посвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу представника.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення учасників корпоративного фонду з документами – Голова Наглядової ради Чуніхін Юрій Митрофанович. Телефон для довідок: (044) 257-05-32.

Після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, учасники корпоративного фонду мають право:

1.     Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного здійснюється за місцезнаходженням Фонду за письмовою заявою на ім’я Голови Наглядової ради Чуніхіна Юрія Митрофановича у робочі дні з 10-00 до 15-00 год., а також у день проведення позачергових загальних зборів у місці їх проведення.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, учасник корпоративного фонду має надіслати заяву цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Фонду або надати особисто (в особі представника за довіреністю), яка повинна містити:

—   П.І.Б. (найменування) учасника корпоративного фонду, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону;

—   інформацію про кількість, тип та/або клас належних учаснику акцій корпоративного фонду;

—   перелік матеріалів з якими учасник корпоративного фонду бажає ознайомитись під час підготовки до загальних зборів.

До заяви обов’язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання такої заяви.

2.     Отримати письмові відповіді на письмові запитання учасників корпоративного фонду щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для отримання письмової відповіді щодо питань, включених до порядку денного до дати проведення загальних зборів учасник корпоративного фонду має надіслати письмовий запит цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Фонду, який повинен містити:

—   П.І.Б. (найменування) учасника корпоративного фонду, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону;

—   інформацію про кількість, тип та/або клас належних учасника акцій корпоративного фонду;

—   запитувану інформацію щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

До запиту обов’язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання запиту.

3.     Позачергові загальні збори скликаються відповідно до п.1 ч.1 ст. 30 ЗУ «Про інститути спільного інвестування». Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного: відповідно до зазначеної статті, учасники корпоративного фонду не можуть внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів та/або рішень.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником учасника корпоративного фонду на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Фонду та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших учасників корпоративного фонду на загальних зборах.

Учасник корпоративного фонду має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Учасник корпоративного фонду має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Фонду.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Для реєстрації представника учасника корпоративного фонду за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишаться в матеріалах загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Учасник корпоративного фонду має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Учасник корпоративного фонду має право у будь-який час до закінчення реєстрації учасників корпоративного фонду відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у загальних зборах, який видав довіреність, замість свого представника.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 11.01.2020 р.,  загальна кількість акцій корпоративного фонду становить 2 000 000 000 (два мільярда) штук, кількість голосуючих акцій становить 101 932 916 (сто один мільйон дев’ятсот тридцять дві тисячі дев’ятсот шістнадцять) штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://opikacapital.com.ua/

Наглядова рада Фонду

ПОВІДОМЛЕННЯ

про продовження строку розрахунків з Учасниками

ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІНОГО ФОНДУ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ФОНД»

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОПІКА-КАПІТАЛ»

(далі — Фонд)

01.03.2019 року учасникам Фонду було розіслано повідомлення про розрахунки в зв’язку з ліквідацією Фонду (лист № (порядковий номер учасника)/0103-19 від 01.03.19), далі — Повідомлення.

У Повідомленні строк для розрахунків з Учасниками Фонду встановлено починаючи з 01.01.2019  до 19.01.2019 року.

Також Повідомлення містить інформацію щодо умов зміни строку розрахунків та порядку повідомлення про такі зміни Учасників Фонду, зокрема в ньому передбачено, що «Всі строки, вказані в цьому повідомленні, можуть бути змінені за умови відповідного рішення ліквідаційної комісії Фонду. Ліквідаційна комісія повідомляє учасників Фонду про зміни вищевказаних строків шляхом направлення або особистого вручення відповідного повідомлення не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про зміну строків».

Згідно з п.2 розділу ІІІ Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 19.11.2013 року №2605 розрахунки з учасниками фонду розпочинаються з дати, визначеної ліквідаційною комісією, зазначеної у Повідомленні про розрахунки.

Враховуючи об’єктивні причини, які унеможливлюють здійснити реалізацію активів Фонду встановлені законодавством через цінні папери емітентів в яких відкрита процедура ліквідації, Ліквідаційна комісія Фонду не в змозі забезпечити продаж активів Фонду та проведення розрахунків з учасниками Фонду у вказані в Повідомленні строки. В свою чергу Фонд звернувся до Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ), що є добровільною недержавною некомерційною організацією та об’єднує усі компанії з управління активами в Україні за для отримання підтримки у зверненні до Комісії, щодо розблокування цінних паперів обіг яких обмежено для подальшої їх реалізації. Відповідно поданого пакету документів вих. №01-30/08 від 30.08.2019 року до Української асоціації інвестиційного бізнесу для підтримки Фонду у звернені до Комісії, було проінформовано Ліквідаційну комісію, що в активах Фонду знаходяться цінні папери емітентів які перебувають у процесі ліквідації, у зв’язку з чим  цінні папери не підпадають під  механізм реалізації погоджений Комісією.

Враховуючи об’єктивні причини Ліквідаційною комісією Фонду прийнято рішення про зміну (продовження) дати  початку розрахунків з Учасниками Фонду, а саме встановити новий початок строку розрахунків з 04.01.2021 року і до 25.01.2021 року.

В свою чергу  Ліквідаційна вкотре звертає увагу на те , що всі строки, вказані в цьому повідомленні, можуть бути змінені за умови відповідного рішення ліквідаційної комісії Фонду. Ліквідаційна комісія повідомляє учасників Фонду про зміни вищевказаних строків шляхом направлення або особистого вручення відповідного повідомлення не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про зміну строків

ПОВІДОМЛЕННЯ

про продовження строку розрахунків з Учасниками

ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ФОНД»

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОПІКА-КАПІТАЛ» (далі — Фонд)

31.01.2018 року Учасникам Фонду було розіслано повідомлення про розрахунки в зв’язку з ліквідацією Фонду (лист №01/3101-18 від 31.01.18), далі — Повідомлення.

У Повідомленні строк для розрахунків з Учасниками Фонду встановлено починаючи з 12.11.18 р.

Також Повідомлення містить інформацію щодо умов зміни строку розрахунків та порядку повідомлення про такі зміни Учасників Фонду, зокрема в ньому передбачено, що «Всі строки, вказані в цьому повідомленні, можуть бути змінені за умови відповідного рішення ліквідаційної комісії Фонду. Ліквідаційна комісія повідомляє учасників Фонду про зміни вищевказаних строків шляхом направлення або особистого вручення відповідного повідомлення не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про зміну строків».

Згідно з п.2 розділу ІІІ Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 року №2605 розрахунки з учасниками фонду розпочинаються з дати, визначеної ліквідаційною комісією, зазначеної у Повідомленні про розрахунки. У разі зміни дати початку розрахунків з учасниками фонду ліквідаційна комісія не пізніше трьох робочих днів до дати початку таких розрахунків з учасниками Фонду зобов’язана повідомити останніх шляхом надсилання відповідних повідомлень поштою або особистого вручення.

На сьогоднішній день, враховуючи об’єктивні причини та ситуацію на ринку нерухомості, а також застосовані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обтяження/обмеження у відношенні значної частини цінних паперів, що обліковуються на балансі Фонду та відповідно неможливістю їх реалізації, Ліквідаційна комісія Фонду не в змозі забезпечити продаж активів Фонду та проведення розрахунків з Учасниками Фонду у вказані в Повідомленні строки.

Згідно з п.7 розділу І зазначеного Рішення НКЦПФР №2605, розрахунки з учасниками Фонду, повинні бути здійснені не пізніше одного календарного року з дати прийняття рішення про ліквідацію фонду, тобто в даному випадку не пізніше 19.01.2019 року.

Керуючись вказаними нормами законодавства та умовами, зазначеними в Повідомленні, 29 жовтня 2018 року Ліквідаційною комісією Фонду прийнято рішення про зміну (продовження) дати  початку розрахунків з Учасниками Фонду, а саме встановити початок строку розрахунків з 01.01.2019 року і до 18.01.2019 року.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ

про ліквідацію Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Кепітал Девелопмент Фонд» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Опіка-Капітал» (надалі – Фонд)

 

19.01.2018 року уповноваженим органом ТОВ «КУА «Опіка-Капітал» (код ЄДРПОУ 33804530) було прийнято рішення про ліквідацію Фонду.

Порядок та строки предявлення кредиторами Фонду своїх вимог.

Ліквідаційною комісією встановлено, що строк пред’явлення кредиторами своїх вимог до Фонду починається з дня опублікування повідомлення в офіційному друкованому органі та триває протягом двох місяців, до 25.03.2018 року включно. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідаційної комісії Фонду за місцезнаходженням ТОВ «КУА «Опіка-Капітал» із додаванням підтверджуючих документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належним чином оформлених відповідно до чинного законодавства України. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвердженню або обгрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення протягом п’яти робочих днів з дати її отримання. Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Ліквідаційна комісія надсилає такому кредитору відповідне повідомлення в письмовій формі на адресу, вказану в заяві кредитора.

Місцезнаходження, контактні телефони.

Місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 145. Тел.: (044) 257 05 32.

 

Голова Ліквідаційної комісії Фонду                                               М.А. Куришко

Аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності ТОВ «КУА «ОПІКА-КАПІТАЛ» разом з річною фінансовою звітністю станом на 31.12.2016р.

Аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності ТОВ «КУА «ОПІКА-КАПІТАЛ» разом з річною фінансовою звітністю станом на 31.12.2016р.

Аудиторський висновок щодо ТОВ «КУА «ОПІКА-КАПІТАЛ» за 2015р.

Аудиторський висновок щодо ТОВ «КУА «ОПІКА-КАПІТАЛ» за 2015р.

Звітність за 2014 рік ТОВ КУА Опіка Капітал (ЄДРПОУ 33804530)

інформація для оприлюднення ТОВ КУА Опіка Капітал (ЄДРПОУ 33804530) за 2014 рік